תקנון האתר

תנאי שימוש באתר

 תנאי שימוש באתר ובמוצרים הנמכרים ע"י גלובל סלולר ישראל בע"מ על המידע, השירות והמוצרים המוצעים באתר חלים תנאי הסכם זה וכן חלים התנאים הספציפיים לכל שירות ו/או מוצר בהם גלובל סלולר ישראל בע"מ מאפשרת לך, (להלן: "המשתמש") גישה לאתר האינטרנט של גלובל סלולר ישראל בע"מ (בכתובת http://www.gcellular.co.Il) ובבעלותה (להלן "האתר"). השימוש באתר ו/או , בשירותים, במוצרים ובמידע הכלולים בו, כולל בקישורים אל אתרי אינטרנט אחרים, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.התנאים המפורטים יהיו כפופים לשינויים מעת לעת והתנאים או השירותים המעודכנים יהיו מפורסמים באתר.

בתנאי שימוש אלו המונחים "אנחנו", "אנו" ו"שלנו" מתייחסים במשותף ל גלובל סלולר ישראל בע"מ ולכל משניה, ספקיה ומשווקיה. המונח "המשתמש" מתייחס ללקוח.

תנאים כלליים למתן שירותי ראוטר סלולרי נייד לגלישה אינטרנטית בחו"ל באמצעות כרטיסי SIM (להלן: "התנאים הכללים")

 הגדרות למונחים הבאים בהסכם זה תהא המשמעות הנקובה לצדם, אלא אם כן מתחייב אחרת מתוכן הכתוב או מהקשרו; מונחים שלא הוגדרו – תהיה להם המשמעות לפי הוראות הדין-

 1. "החברה"גלובל סלולר ישראל בע"מ;
  "הלקוח" שוכר השירותים אשר פרטיו מופיעים בטופס ההזמנה;
  "המוצר/ים"  ראוטר סלולרי נייד כמפורט בטופס ההזמנה ו/או כרטיס סים גלובלי  המאפשרים גלישת אינטרנטית במהירות של עד Mbit/s 21.6 באמצעות כרטיס SIM ("הכרטיס") הפועל במדינות היעד (כמפורט בטופס ההזמנה) על ידי חיבור למכשיר הנייד באמצעות ה- WiFi או התקנת הסים במכשירו האישי של הלקוח.
  "השירות" רוחב פס אינטרנטי בחו"ל;
  "טופס הזמנה" הטופס המצורף לתנאים כללים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד מהם ואשר כולל את כל פרטי הלקוח, המוצרים המוזמנים, מדינות היעד ותנאי התשלום.
  "מדינות היעד" המדינות אשר פורטו על ידי הלקוח בטופס ההזמנה ואשר אושרו על ידי החברה לקבלת השירות;
  "תקופת ההזמנה" התקופה הנקובה בטופס ההזמנה;
 2. בכפוף להוראות כל דין, בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות הסכם זה להוראות מסמך אחר כלשהו שניתן ללקוח או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, טרם חתימת ההסכם, יגברו הוראות הסכם זה.
 3. השכרת המוצרים והשירותים
  1        לתקופת ההזמנה בלבד, משכירה החברה ללקוח והלקוח שוכר מן החברה את המוצרים המפורטים בטופס ההזמנה וכן את הכרטיס לצורך גלישה באינטרנט במדינת היעד, ולכך בלבד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי אין לבצע שיחות טלפון או שליחת הודעות smsמהמכשיר או בכל דרך אחרת באמצעות הכרטיס.
  3.2        לכל אורך תקופת ההזמנה ולאחריה תישארהבעלות הבלעדית המוצרים ובכרטיס בידי החברה והלקוח לא יקבל באלה זכות כלשהי, זולת הזכויות המוענקות לו במפורש בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.
  3.3        טופס ההזמנה אשר יוגש על ידי הלקוח לחברה מעת לעת יהיה כפוף לתנאים כלליים.
 4. דמי השימוש
  1        בתמורה לשימוש במוצרים ובכרטיס ישלם הלקוח לחברה את דמי השימוש הנקובים בטופס ההזמנה. דמי השימוש יגבו באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח (להלן:"אמצעי התשלום") המפורטים בטופס ההזמנה, הלקוח מצהיר כי פרטי אמצעי התשלום הניתנים על ידו נכונים ומדויקים. בתום החיוב תימסר ללקוח חשבונית מס כדין עבור התשלום.
  4.2        מוסכם מפורשות כי רק פירעון מלא של דמי השימוש הקבועים בטופס ההזמנה ייחשב כסילוק דמי השימוש בגין הציוד על פי הסכם זה.
  4.3        הלקוח מתחייב לשאת בכל תשלומי דמי השימוש  במלואם אף אם לא ישתמש במוצרים ו/או בכרטיס ו/או בשירות במשך תקופת ההזמנה או כל חלק ממנה וזאת עד תום תקופת ההזמנה המוסכמת על פי טופס ההזמנה.
  4.4        במידה והמוצר יסופק ללקוח ע"י שליח יתווסף סכום דמי המשלוח לתמורה וזאת בהתאם לתעריף שיהיה נקוב בטופס ההזמנה, וייגבה כאמור בסע' ‏4.1לעיל.
 5. איחור או חריגה
  1        הלקוח ישיב את המוצרים והכרטיס לחברה לא יאוחר מתום יום העסקים האחרון של תקופת ההזמנה.
  5.2        בכל מקרה של איחור בהחזרת המוצרים ו/או הכרטיס ללא קבלת אישור החברה מראש בכתב ישלם הלקוח לחברה סכום נוסף בסך של 50 ₪ לכל יום איחור, אשר יתווסף לסכום דמי השימוש.
  5.3        הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי היקף הגלישה באמצעות המכשיר הנו כנקוב בטופס ההזמנה המצורף, וכי היקף זה הנו ההיקף המרבי לגלישה בתעריף הנקוב. חרג השימוש במכשיר מהיקף הגלישה האמור, יישא הלקוח בעלות חבילה נוספת בהתאם לסוג החבילה שהלקוח בחר במעמד ההזמנה
  5.4        בגין כל פיגור בתשלום ישלם הלקוח לחברה (בנוסף לדמי השימוש) ריבית פיגורים בשיעור הריבית הנהוגה אותה עת בבנק לאומי בחשבונות חח"ד, החל ממועד התשלום בו היה צריך אותו התשלום להשתלם ועד פירעונו בפועל, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לנקוט בכל פעולה ו/או לעתור לקבלת כל סעד שהיא זכאית לו על פי כל דין.
  5.5        מוסכם כי החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח, ללא צורך בקבלת אישור נוסף, באמצעות אמצעי התשלום שבידיה, בכל סכום נוסף בגין החזרת המוצר לספקית השירות באיחור, אי השבת המוצר או השבתו כשהוא בלתי תקין, חריגה מהיקף חבילת הגלישה הנקוב בטופס ההזמנה הרלבנטי ו/או שימוש במוצר ו/או בשירות מחוץ למדינת היעד או שלא למטרת המוצר, הכל בהתאם לתנאים אלה.
 6. הצהרות החברה והתייבויותיה
  1        החברה מצהירה כי המוצרים ו/או הכרטיס הינם בבעלות החברה וכי אין כל מניעה להשכירם ללקוח.
  6.2        המוצרים ו/או הכרטיס יימסרו ללקוח במצב תקין המאפשר את קבלת השירות.
 7. הצהרות הלקוח והתחייבויותיו
  1        הלקוח מתחייב לשלם בשיעור המלא ובמועד כל תשלום שהתחייב בו על פי הוראות הסכם זה.
  7.2        הלקוח יהא אחראי לקיומה ותקינותה של כל חומרה ו/או תוכנה הנדרשות לצורך השימוש במוצרים וקבלת השירות.
  7.3        הלקוח מצהיר ומאשר כי מפרט המוצרים והשירות המפורטים בטופס ההזמנה נבחרו על ידו למטרותיו בהתאם לצרכיו, לאחר שערך את כל הבדיקות הדרושות לשם כך, ומצא אותם לשביעות רצונו המלאה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בגין הציוד ו/או התאמתו נגד החברה, למעט תקלות בציוד.
  7.4        הלקוח מתחייב לשמור על המוצרים ולהחזירם לחברה כשהם שלמים ותקינים כפי שנמסרו לו. כן מתחייב הלקוח כי ישתמש במוצר רק למטרת השירות.
  7.5        הלקוח לא ימכור, לא ישעבד ולא יקנה במוצרים ו/או במכשיר ו/או בכרטיס ו/או בשירות ולא יעביר לצד שלישי בכל דרך אחרת זכות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם קיבל אישור לכך בכתב מהחברה.
  7.6        במקרה של אובדן/גניבת המוצרים או השבתם במצב לא תקין (למעט נזק שנגרם משימוש רגיל וסביר במוצר) תהיה רשאית החברה לגבות מהלקוח באמצעות אמצעי התשלום את סכום הנזק וזאת עד לסך מרבי של 200$. הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה של אובדן/ גניבת המוצר וזאת מיד עם היוודע לו על כך.
  7.7        הלקוח מאשר ומצהיר, כי דיווחי החברה ו/או ספקי תקשורת של החברה לרבות תדפיסים הנוגעים להיקף השימוש ו/או אזורי השימוש שייעשה על ידו בשירות יהיו נאמנים עליו ויהוו ראיה מספקת לחיוביו בהתאם להוראות הסכם זה.
 8. אחריות ושיפוי
  1        החברה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק, הוצאה או הפסד שנגרמו ללקוח או לכל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ו/או בעקבות שימוש או אי שימוש בשירות ו/או במוצרים.
  8.2        החברה לא תהא אחראית לטיבו, איכותו או זמינותו של השירות ובכלל זה שירותים המסופקים לחברה על ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחריות החברה בגין השימוש בשירות ו/או במוצרים תהא מוגבלת לסכום כולל של 100$ (מאה דולרים אמריקאים) לכל תקופת הזמנה.
 9. ביטול הזמנה
  1        עד 24 שעות לפני אספקת המכשיר ללא עלות ( אלא אם בוצעה שליחות לבית הלקוח )
  9.2        ביטול מתחת ל – 24 שעות טרם מועד האספקה, חיוב באופן מלא.
  9.3        אי איסוף מכשיר – במידה והמכשיר לא  סופק עקב אי איסוף יבוצע חיוב מלא.
 10. שונות – הדין החל, סמכויות שיפוט, אי-קיזוז,
  1       על הוראות הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי בכלל והוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 בפרט. סמכות השיפוט בכל הקשור והנובע מהסכם זה, תוקפו, תחולתו וביצועו, מוקנית באופן ייחודי ובלעדי לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
  10.2       מוסכם ומוצהר בין הצדדים שהחברה תהא רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב כל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה לאחר/ים ללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח לכך, ובלבד שלא תפגענה זכויות הלקוח לפי הסכם זה.
  10.3       הלקוח מוותר בזאת במפורש על כל זכות קיזוז כלפי החברה ו/או על כל זכות עכבון ביחס לציוד והוא מצהיר ומסכים כי לא יהיו לו זכויות כאמור גם אם יטען כי החברה הפרה תנאי מתנאי ההסכם
  10.4       במידה והלקוח ישכיר מהחברה מוצר נוסף במהלך תקופת הסכם זה (להלן "המוצר הנוסף") יחולו על הציוד הנוסף כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  10.5       כתובות הצדדים הנן כמצוין במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד – עם המסירה בפועל.

נכונות המידע

 חברת גלובל סלולר ישראל בע"מ עושה כל שביכולתה לוודא את עדכנות האתר בכל רגע נתון.

חלק מהמידע מתקבל ע"י החברה מספקים ומאתרי חברות ואנו איננו מתחייבים לשינויים אשר יכולים להתבצע בכל עת באתרם ללא הודעה מוקדמת, לכן גלובל סלולר ישראל בע"מ איננה יכולה לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברת גלובל סלולר ישראל בע"מ על מנת שנוכל לתקנו.
המשתמש באתר ובשירות הכלולים בו מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע ו/או בשירות הכלולים בו, שימוש שיכול להתפרש כבלתי חוקי, שקרי, עוין, מזיק, מאיים וכל שימוש אחר בניגוד לחוק. המשתמש אחראי בלעדית לתוכן כל נתון או מסר אחר הנמסר על ידו.

הקניין הרוחני

 כרטיס הסים הבינלאומי וראוטר  Webbing ושירותו הינם סימן מסחרי של החברה. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו – לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – שמורות לחברה. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ"ל או כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, כל התמונות והגראפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

תחום האחריות

 החברה איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. החברה שומרת על זכותה להגביל ו/או לשנות ו/או להפסיק פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם של הלקוחות וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור. החברה מספקת את השירות והמוצרים המוצגים באתר.

המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנחנו לא מתחייבים לכך שהאתר, השירות והמוצרים יהיו פעילים באופן רציף ובכך אנו לא מתחייבים ששירותינו יהיה רציף או חופשי מכל תקלה.

אבטחת האתר

 

החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של החברה, או לסייע בפעולות כאמור. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

חיובים על שירותים ומוצרים הנמכרים באתר

 החיובים הנעשים באתר יבוצעו במטבע שקלי בלבד

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

תנאי החזר וזיכוי לרכישות און-ליין

 כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה באתר www.www.gcellular.co.il  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים

תוצאות הביטול שלא עקב פגם

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 15% ממחיר המוצר כדמי תפעול. אם המשתמש קיבל את המוצר,יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. הלקוחות יחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות/חברה לחברת השילוח.

תנאי החזרה וזיכוי לרכישות און-ליין

 ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר כל עוד המוצר שלם ולא נעשה בו שימוש ראשוני. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. אנחנו מתחייבים לביצוע הזיכוי – שבע ימי עבודה מיום קבלת הבקשה וזאת בתנאי שכל הגורמים מסכימים ובתנאי שפעולה זאת מתאפשרת מול חברות האשראי. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

יובהר ויודגש

 ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות/חברה באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. [האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן]
הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית משפט מוסמך באיזור מרכז הארץ  בלבד

במידה של תקלה באחד מהשרתים חברת גלובל סלולר ישראל בע"מ תפצה את הלקוח אך ורק עבור ימי השירות שלא היו פעילים במידה וזה באשמתה ולא תישא בשום נזק של שיחות או נזקים אחרים שהלקוח ינסה לתבוע כפיצויים הקיפיים.

שירותי גלובל סלולר ישראל בע"מ

 החברה מספקת שירות חיוג בינלאומי בטלפון נייד באמצעות שימוש בכרטיס ה- SIM אמריקאי המסופק על ידי ספק שירות בחו"ל, אשר יעמיד לשימוש הלקוח מספר טלפון נייד אמריקאי.

 1. לצורך הפעלת השירות, על הלקוח לוודא כי מכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו פתוח לשימוש כרטיס SIM זר ואינו נעול או חסום (unlocked). הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ככל שקיימת חסימה של מכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו לכרטיסי SIM זרים, לא יהיה ניתן לעשות שימוש בכרטיס ה SIM המצורף כל עוד לא נפתח המכשיר לשימוש לכרטיסים זרים.
 2. ידוע ללקוח כי ניתן לעשות שימוש בכרטיס ע"י טעינתו ביתרה כספית. הואיל ומדובר בשירות אשר ניתן על ידי ספק מחו"ל ידוע ללקוח כי הטענת הכרטיס הינה בדולרים ארה"ב, והחיוב יהיה חיוב דולרי מיידית עם ההטענה. הלקוח, לפי בחירתו, יוכל לשלם בהוראת תשלום דולרית או בש"ח ערך המטבעות יקבעו ע"י חברת גלובל סלולר ישראל בע"מ.

אחריות

 1. חברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם התאמת השירות למטרות הלקוח או לדרישותיו או למטרה ספציפית כלשהי. החברה אינה יוצרת מצג ואינה מתחייבת כי השירות יסופק ללא הפרעה, שגיאות, פגמים וטעויות.
 2. השימוש בשירות נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח, והחברה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, בין נלווים ובין תוצאתיים או מיוחדים, ו/או לתביעות ע"י צד שלישי כלשהו, עקב או בקשר עם שימוש בכרטיס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תישא החברה בנזקים עקב הפסד עבודה או רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה במוניטין או זכויות קנייניות, וכל הפסד או נזק הקשור בשימוש בשירות או אי יכולת לעשות שימוש בשירות; קיומם של וירוסים, תוכן או קבצים מזיקים שנתקבלו עקב שימוש בכרטיס, מעשה או מחדל של  ספק השירות או צד שלישי אחר כלשהו.
 3. הלקוח אחראי באופן בלעדי כלפי הספק לציוד הקצה שלו ובכלל זה להתקנת הכרטיס על פי ההוראות הרלבנטיות במכשיר הרלבנטי תוך שימוש בתדר הרלבנטי בכל מדינה ומדינה.
 4. הספק או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי למוצר עקב שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות, או עקב רשלנות או אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים או לחות יתר, ביצוע תיקונים/ שינויים או תוספות על ידי גוף לא מוסמך או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לספק או מי מטעמו.
 5. ידוע ללקוח כי זמינות השירות עלולה להיפסק באופן זמני, בין ע"י הספק ובין ע"י ספק חיצוני, מכל סיבה שהיא.
 6. הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירות למטרות שהן בניגוד לחוק בישראל או כל חוק רלבנטי עקב השימוש בשירות, ובכלל זה העברת מידע או תוכן אחר העלול להיחשב או לסייע לפעילות בלתי חוקית או פוגענית.

הצהרות הלקוח

 הלקוח מצהיר כי:-

ידוע ללקוח כי אספקת השירות והפעלתו מותנית וכפופה להסכם בין החברה לבין ספק השירות בחו"ל, לחוקים ולהוראות דין הרלבנטיים, וכי אם אלו ישתנו או יגיעו לידי סיום, תהא החבה רשאית לבטל את השירות ללא הודעה מוקדמת ללקוח והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי או לכל סעד אחר עקב כך.

השכרת המוצרים והשירותים

 לתקופת ההזמנה בלבד, משכירה החברה ללקוח והלקוח שוכר מן החברה את המוצרים המפורטים בטופס ההזמנה וכן את הכרטיס לצורך גלישה באינטרנט במדינת היעד, ולכך בלבד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי אין לבצע שיחות טלפון או שליחת הודעות sms מהמכשיר או בכל דרך אחרת באמצעות הכרטיס.
לכל אורך תקופת ההזמנה ולאחריה תישאר הבעלות הבלעדית המוצרים ובכרטיס בידי החברה והלקוח לא יקבל באלה זכות כלשהי, זולת הזכויות המוענקות לו במפורש בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.
טופס ההזמנה אשר יוגש על ידי הלקוח לחברה מעת לעת יהיה כפוף לתנאים כלליים.

איחור או חריגה

 הלקוח ישיב את המוצרים והכרטיס לחברה לא יאוחר מתום יום העסקים האחרון של תקופת ההזמנה.
בכל מקרה של איחור בהחזרת המוצרים ו/או הכרטיס ללא קבלת אישור החברה מראש בכתב ישלם הלקוח לחברה סכום נוסף בסך של 50 ₪ לכל יום איחור, אשר יתווסף לסכום דמי השימוש.
הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי היקף הגלישה באמצעות המכשיר הנו כנקוב בטופס ההזמנה המצורף, וכי היקף זה הנו ההיקף המרבי לגלישה בתעריף הנקוב. חרג השימוש במכשיר מהיקף הגלישה האמור, יישא הלקוח בתשלום בסך של 70 ₪  לכל חריגה של עד/כל G1 מעבר לחבילת הגלישה שאושרה.
בגין כל פיגור בתשלום ישלם הלקוח לחברה (בנוסף לדמי השימוש) ריבית פיגורים בשיעור הריבית הנהוגה אותה עת בבנק הפועלים בחשבונות חח"ד, החל ממועד התשלום בו היה צריך אותו התשלום להשתלם ועד פירעונו בפועל, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לנקוט בכל פעולה ו/או לעתור לקבלת כל סעד שהיא זכאית לו על פי כל דין.
מוסכם כי החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח, ללא צורך בקבלת אישור נוסף, באמצעות אמצעי התשלום שבידיה, בכל סכום נוסף בגין החזרת המוצר לספקית השירות באיחור, אי השבת המוצר או השבתו כשהוא בלתי תקין, חריגה מהיקף חבילת הגלישה הנקוב בטופס ההזמנה הרלבנטי ו/או שימוש במוצר ו/או בשירות מחוץ למדינת היעד או שלא למטרת המוצר, הכל בהתאם לתנאים אלה.

הצהרות החברה והתייבויותיה

 החברה מצהירה כי המוצרים ו/או הכרטיס הינם בבעלות החברה וכי אין כל מניעה להשכירם ללקוח.
המוצרים ו/או הכרטיס יימסרו ללקוח במצב תקין המאפשר את קבלת השירות.

הצהרות הלקוח והתחייבויותיו

 אחריות ושיפוי

 החברה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק, הוצאה או הפסד שנגרמו ללקוח או לכל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ו/או בעקבות שימוש או אי שימוש בשירות ו/או במוצרים.
החברה לא תהא אחראית לטיבו, איכותו או זמינותו של השירות ובכלל זה שירותים המסופקים לחברה על ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחריות החברה בגין השימוש בשירות ו/או במוצרים תהא מוגבלת לסכום כולל של 100$ (מאה דולרים אמריקאים) לכל תקופת הזמנה.

שונות – הדין החל, סמכויות שיפוט, אי-קיזוז, על הוראות הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי בכלל והוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 בפרט. סמכות השיפוט בכל הקשור והנובע מהסכם זה, תוקפו, תחולתו וביצועו, מוקנית באופן ייחודי ובלעדי לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

מוסכם ומוצהר בין הצדדים שהחברה תהא רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב כל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה לאחר/ים ללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח לכך, ובלבד שלא תפגענה זכויות הלקוח לפי הסכם זה.

הלקוח מוותר בזאת במפורש על כל זכות קיזוז כלפי החברה ו/או על כל זכות עכבון ביחס לציוד והוא מצהיר ומסכים כי לא יהיו לו זכויות כאמור גם אם יטען כי החברה הפרה תנאי מתנאי ההסכם
במידה והלקוח ישכיר מהחברה מוצר נוסף במהלך תקופת הסכם זה (להלן "המוצר הנוסף") יחולו על הציוד הנוסף כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים, אלא אם צוין אחרת במפורש.
כתובות הצדדים הנן כמצוין במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד – עם המסירה בפועל.